Kdo se na přípravě EDP v Olomouci podílí?

Iniciátorem a koordinátorem oslav je Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Proč právě akademické pracoviště organizuje akci pro veřejnost? Katedra ekologie a životního prostředí oslaví příští rok dvacáté výročí svého založení a za dobu své existence vychovala stovky specialistů v oboru ochrana životního prostředí a absolventi katedry pracují na všech úrovních státní správy ochrany přírody, včetně téměř všech správ chráněných krajinných oblastí a národních parků v ČR. Cílem pracoviště je být neustále v kontaktu s děním na domácím i mezinárodním poli ochrany přírody a při tom neztratit kontakt s domovským městem naší univerzity a s regionem střední Moravy. Od roku 2007 je katedra rovněž členem mezinárodní organizace EUROPARC Federation, která sdružuje vedle správ většiny evropských velkoplošných chráněných území a dalších pracovišť ochrany přírody i výzkumná a pedagogická pracoviště a další subjekty podílející se na ochraně přírody v Evropě. Právě EUROPARC Federation je hlavním iniciátorem akcí, kterými se připomíná sto let existence velkoplošných chráněných území v Evropě a Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP jako její člen cítí povinnost se k nim připojit. Mimo jiné je to také dobrá příležitost pro studenty, kteří významně přispívají k organizaci akce, získat zkušenosti v propagační práci s veřejností.

Organizace Evropského dne parků je samozřejmě záležitost poměrně složitá a podílí se na ní více subjektů. Klíčovým partnerem je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, zastoupená zde Správou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a, která představuje organizační a koncepční zastřešení české ochrany přírody. Poskytuje personální pomoc a řadu propagačních materiálů, které budou k dispozici nejen v den výročí založení prvních národních parků, ale také na Ekojarmarku na Horním náměstí na Prvního máje 2009 a v dalších květnových dnech na Magistrátu města Olomouce.

Významným partnerem pro organizaci oslav je Centrum ekologických aktivit Sluňákov, které pomáhá s propagací Evropského dne parků, jehož oslavy se staly součástí letošních Ekologických dnů Olomouc.

Dalším spoluorganizátorem je správa Lesů města Olomouce, která hospodaří na významné ploše lesů v CHKO Litovelské Pomoraví. Cílem lesních hospodářů v chráněné krajinné oblasti musí být vedle tradiční hospodářské činnosti zejména snaha o zachování tzv. mimoprodukčních funkcí lesa, mezi které patří zejména funkce ochrany přírody (druhů rostlin i živočichů) a také rekreační funkce lesa.

Zvláštní poděkovaní pak patří Magistrátu města Olomouce, který poskytl prostředky i prostory pro propagaci ochrany přírody a Evropského dne parků a Městskému úřadu v Litovli, který rovněž nabídl pomoc s propagací, prostory a organizační zajištění.